Over de Stichting

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland is in februari 2019 opgericht en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74040987.

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland – verder de Stichting – stelt zich tot doel informatiebron, aanspreekpunt en belangenbehartiger te zijn voor inwoners van Westfriesland en andere personen die woonachtig, werkzaam of betrokken zijn bij vlieghoogtes en/of vliegroutes van vliegveld Lelystad, gericht op:

  • het behoud van een gezond, goed, veilig en aantrekkelijk woon-en leefklimaat in Westfriesland;
  • het behoud van natuurgebieden, habittatten, flora en fauna in Westfriesland;
  • het voorkomen, en zo veel mogelijk beperken van de aantasting van het woon- en leefklimaat, veiligheidsrisico’s voor Westfriesland.

De Stichting is niet tegen openstelling van Lelystad Airport. Wel vindt de Stichting dat bij de herindeling van het luchtruim – en eerder als het kan – trajecten worden vastgesteld die dusdanig vorm gegeven worden  dat zij veel minder hinder voor de burger genereren, met als kernpunt HOGER VLIEGEN waar dit kan.

Wat de regio Westfriesland betreft, heeft dit betrekking op out-10 dat volgens de planning tot 2023 boven de regio komt te liggen. Toegezegd was dat vanaf 2023 een nieuwe situatie zou ontstaan als gevolg van de herindeling van het luchtruim. In afwijking hiervan is vooruitlopend op de herziening van het luchtruim bepaald dat de tijdelijke B+ aansluit routes de definitieve zouden worden. De Stichting erkent dat verbeteringen t.o.v. de oorspronkelijke plannen zijn doorgevoerd, waardoor op nagenoeg alle bestemmingen vanaf Lelystad Airport continu kan worden door gestegen.
Echter, nagelaten is plaatselijke effecten op grotere afstand te berekenen, te onderzoeken hoe deze kunnen worden vermeden of verminderd.

De Stichting bepleit dat vliegtuigen die van Lelystad Airport richting Westfriesland vliegen bij het bereiken van Westfriesland een minimumhoogte van 3.500 meter moeten hebben bereikt om geluidshinder te verminderen. Daarnaast zouden andere vliegroutes, bijvoorbeeld over het IJsselmeer, de voorkeur moeten hebben.

Wij keren ons tegen laagvliegen boven Westfriesland. Andere trajecten kunnen, hoger vliegen kan! Dus doen!

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting bestaat uit

Laurent Stokvis, voorzitter,

Piet er de Ruiter, penningmeester,

Cornelis Klaver, secretaris,

Paul Laseur

De bestuurders krijgen geen beloning of vacatiegelden voor hun werk voor de Stichting en de Stichting heeft geen werknemers.

ADRES VAN DE STICHTING

Dorpsweg 112, 1676 GH Twisk

Webpagina www.stichtingminderhinder.nl ; Webmail: contact@stichtingminderhinder.nl

AKTE VAN OPRICHTING EN STATUTEN

AFSCHRIFT Akte van oprichting Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland 18-02-2019