Over de Stichting

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland is in februari 2019 opgericht en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74040987.

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland – verder de Stichting – stelt zich tot doel informatiebron, aanspreekpunt en belangenbehartiger te zijn voor inwoners van Westfriesland en andere personen die woonachtig, werkzaam of betrokken zijn bij vlieghoogtes en/of vliegroutes van vliegveld Lelystad, gericht op:

  • het behoud van een gezond, goed, veilig en aantrekkelijk woon-en leefklimaat in Westfriesland;
  • het behoud van natuurgebieden, habittatten, flora en fauna in Westfriesland;
  • het voorkomen, en zo veel mogelijk beperken van de aantasting van het woon- en leefklimaat, veiligheidsrisico’s voor Westfriesland.

De Stichting is niet tegen de openstelling van Lelystad Airport. Wel vindt de Stichting dat aan de vliegroutes dusdanig vorm gegeven moet worden dat zij beduidend minder hinder voor de burger genereren. Vermijden van ernstige plaatselijke hinder en schade voor de recreatie-economie, het milieu en de bebouwde omgeving moet voorrang krijgen bij het bepalen van de vliegroutes.

Om gedaan te krijgen dat Lelystad Airport voor commerciële vluchten in 2022 wordt geopend is vooruitlopend op de herziening van het luchtruim een “tijdelijke oplossing” ontwikkeld voor 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Hiertoe werd het criterium losgelaten dat het vliegverkeer op en van Schiphol in alle gevallen voorrang zou krijgen op dat van Lelystad Airport. Vliegtuigen op en van Lelystad Airport krijgen de mogelijkheid om hoger aan te vliegen en “in nagenoeg alle gevallen” ongehinderd te klimmen op de B+ aansluit routes. Deze oplossing is bij een groter aantal vliegtuigbewegingen dan 10.000 onbruikbaar omdat het verkeer op en van Schiphol dan te veel in het gedrang komt. De herziening van het luchtruim moet hiervoor oplossing bieden.

De Stichting stelt zich op het standpunt dat in plaats van zich met “tijdelijke” oplossingen te behelpen het beter zou zijn het in één keer goed te doen door eerst bij de herziening van het luchtruim knelpunten weg te nemen en dan pas het vliegveld te openen. Het vliegverkeer herstelt nog van de pandemie. Ook ligt er nog een taak het openbaar vervoer op Lelystad Airport goed in te richten. De Stichting is er ook van overtuigd dat een aantal klimroutes, waaronder OUT-10 boven Westfriesland en OUT-12 langs Hippolytushoef verkeerd zijn gepland. Het is beter het in één keer goed te doen!

Als opening van het vliegveld toch doorgezet wordt voordat het werk af is, dan zijn verdere verbeteringen vooraf aan de opening noodzakelijk om de nadelige effecten te beperken. Zonder verbeteringen zullen de tijdelijke uitvliegroutes in noord- en zuidwestelijke richting tot ernstige plaatselijke hinder en schade voor de recreatie-economie, het milieu, de natuur en de bebouwde omgeving in Westfriesland, alsook andere delen van de Kop van Noord-Holland leiden.

Uitgangspunt hierbij is dat de tijdelijke uitvliegroutes in noord- en zuidwestelijke richting (OUT-12 en OUT-10) werkelijk tijdelijk zijn en dat bij de luchtruim herziening actief naar betere varianten voor deze uitvliegroutes zal worden gezocht. Hierbij zouden plaatselijke effecten op grotere afstand van Lelystad Airport onderzocht moeten worden en zou vooraf overleg met de onder deze vliegroutes gelegen gemeenten en maatschappelijke groeperingen moeten worden gezocht. De redenering dat plaatselijke effecten niet kunnen worden bepaald omdat de tracés nog moeten worden vastgesteld gaat bij een variant-gewijze aanpak niet op.

Voor opening moet in de tijdelijke situatie worden zeker gesteld dat:

  • op het gehele traject van de tijdelijke B+ uitvliegroute OUT-10 over de Noordoostpolder en Andijk naar de Noordzee ongehinderde, commercieel optimale klim mogelijk is;
  • Out-10 uitsluitend zal worden gebruikt wanneer daadwerkelijk sluiting van OUT-12 voor militaire oefeningen nodig is

Bij de herindeling van het luchtruim liggen alle opties op. Herhaaldelijk werd van regeringszijde verzekerd dat de tijdelijke routes hierbij geen uitgangspunt zijn. Dit zou aangegrepen moeten worden om de klimroutes in noord- en zuidwestelijke richting vanaf Lelystad Airport te verleggen om extra mogelijkheden te geven voor ongehinderde, commercieel optimale klim. Hierdoor zullen de vliegtuigen ook hoger overkomen. Verlegging over het IJsselmeer met een paar mijl maakt al uit voor de hoogte en de hinder!

Daarnaast moet ervan afgezien worden om het vliegverkeer in zuidwestelijke richting vanaf Lelystad Airport via het noordwesten te leiden. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn het vliegverkeer vanaf Lelystad op Londen en omstreken (op de breedtegraad van Zeeland) anders dan boven Noord-Holland af te wikkelen!

Wij keren ons tegen laagvliegen boven Westfriesland. Andere trajecten kunnen, hoger vliegen kan! Dus doen!

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting bestaat uit

Laurent Stokvis, voorzitter,

Piet er de Ruiter, penningmeester,

Cornelis Klaver, secretaris,

Paul Laseur

De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk voor de Stichting en de Stichting heeft geen werknemers.

ADRES VAN DE STICHTING

Dorpsweg 112, 1676 GH Twisk

Webpagina www.stichtingminderhinder.nl ; Webmail: contact@stichtingminderhinder.nl

AKTE VAN OPRICHTING EN STATUTEN

AFSCHRIFT Akte van oprichting Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland 18-02-2019