Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detail-niveau

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Twisk, 8 april 2019

Minister C. van Nieuwenhuizen

Zienswijze van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, gevestigd te Medemblik, KvK nummer 74040987, op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Excellentie,

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft richting aan de weg naar de MER voor de Luchthavennota 2020-2050. De Notitie doet vooralsnog onvoldoende recht aan de wens van het Kabinet om, in gesprek met alle belangstellenden, zorgvuldige keuzes te willen maken die vorm moeten geven aan de nieuw te vinden balans tussen de publieke belangen. Verder wordt het detailniveau ten onrechte weggeschreven door de verwijzing naar het strategisch karakter van de ontwerp-Luchtvaartnota, dat een hoge mate van abstractie zou vergen, quod non. Dit klemt vooral bij het thema leefomgeving.

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland acht bredere participatie nodig dan de Notitie voorziet. De klankbordgroep genoemd in de Notitie omvat direct omwonenden en natuur- en milieubewegingen. Burgers die hinder kunnen verwachten van laagvliegen op grote afstand worden zo uitgesloten, evenals hun belangenbehartigers. De schok, veroorzaakt door het laat bekend stellen van de B+ laagvliegroutes, had voorkomen kunnen worden door participatie van deze groep in de Schiphol en Lelystad Tafels. Het door het Kabinet gewenst breed overleg biedt nieuwe kansen. Zo wordt het te veel een onderonsje van de “usual suspects”.

Wil de denkrichting leefomgeving – een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving in Nederland – recht gedaan worden dan zal de klankbordgroep breder vormgegeven dienen te worden. De Stichting Minder Hinder boven Westfriesland verzoekt betrokken te worden bij de Klankbordgroep en kan zich indenken dat andere actiegroepen een soortgelijke wens hebben. Organiseert u dit?

Daarnaast: de strategische visie, waaraan de concept-Luchtvaartnota vorm moet geven, zal slechts als leidraad voor maatregelen kunnen zijn als zij voldoende specifiek is. Een te hoog abstractieniveau staat bruikbaarheid van de concept-Luchtvaartnota in de weg. Als voorbijgegaan wordt aan de mogelijkheid dat de direct omwonende van een (regionale) luchthaven een andere visie zou kunnen hebben dan de verderop wonende, schiet de exercitie tekort. Voldoende differentiatie-niveau kan de Luchtvaartnota een bruikbaar beleidsinstrument maken.

Samenvattend:

  1. De klankbordgroep dient breder samengesteld te worden om inbreng mogelijk te maken van betrokkenen die op grotere afstand geraakt worden door laagvliegen.
  2. Het detailniveau dient toereikend te zijn om de Nederlander niet te verdelen in omwonenden en niet omwonenden. Het ligt gecompliceerder dan de bestaande samenstelling van de Alders Tafels doet vermoeden.
  3. De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland verzoekt om opname in de klankbordgroep.

Hoogachtend,

Stiching Minder Hinder Boven Westfriesland

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *